TOSYALI HOLDİNG KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ
HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
Tosyalı Holding A.Ş. olarak, şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin
güvenliğine ve kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun
olarak işlenmesine ve saklanmasına önem vermekteyiz.
Tosyalı Holding A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni,
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK) m. 10’dan ve ilgili sair mevzuat
kapsamında, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında gerçek kişinin bilgilendirilmesi ve
aydınlatılması amacıyla tanzim edilmiştir.
1-) VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında şirketimiz TOSYALI Holding
A.Ş. (KVKK) da tanımlandığı şekli ile “veri sorumlusu “ sıfatını haizdir.
2-) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil
ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak, Şirketimizin ticari ve stratejilerinin
belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, geliştirme ve planlama
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil gerekli çalışmaların yürütülmesi, Şirketimiz tarafından
yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi, Şirketimizin kullanımda olan
lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması, İş ortağı/müşteri/tedarikçi
(yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması, İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair
üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal
mutabakatın sağlanması, Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,
Şirketimizin çağrı merkezinin aranması veya internet sayfasının kullanılması ve/veya
şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması
amaçlarıyla KVKK’ m.4 deki kişisel veri işleme ilkelerine uygun olarak, kullanılmak,
kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle,
KVKK ‘nun 5. ve 6.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde
işlenecektir. Şirketimize ilettiğiniz kişisel verilerin doğru, eksiksiz ve güncel olmasından;
değişiklik olması halinde gerekli bildirimin yapılmasından sorumluluk size ait olacaktır.
3-) KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar dahilinde yukarıda
belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve ilgili mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine
getirilmesiyle sınırlı olmak üzere; Tosyalı Holding A.Ş. grup şirketleri, bağlı Şirketleri ve
İştirakleri ile Şirket yetkililerine ve hissedarlarımıza, Yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz
nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimize, Düzenleyici ve denetleyici
kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu
kurum veya kuruluşlara, Belirtilen amaçlar kapsamında ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici
şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere, Vergi ve
benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve
denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere yukarıda belirtilen
amaçlarla yurt içinde ve yurt dışında, ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen
kişi ve kuruluşlara, Kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK ’nun 8. ve 9.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
4-)KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı
merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla
sözlü, yazılı ya da elektronik olarak farklı kanallarla toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik
ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin
saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları,
kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken süreçlerinin tasarımı ile teknik ve
güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır. Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve
kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak
işlenecek ve yasal saklama süresince veya yle bir süre öngörülmemişse işleme amacının
gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel
verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile şirketimizin veri
akışlarından çıkarılacaktır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nun 5. ve 6.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (2) ve
(3) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
5-) KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11’de düzenlenen hakları:
MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK ‘nun 7.nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde (KVK Kanunu’nun ve ilgili
diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren
sebeplerin ortadan kalkması hâlinde) kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.”
KVKK’ nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile
ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer
yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Şirketimiz talebinizin niteliğine göre talebinizi en geç
otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet
gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret
alınacaktır. Şirketimize KVKK’ n 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı
olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıda
belirtilen haklarınızı kullanmak için kaleme aldığınız ıslak imzalı dilekçenizi;
kimliğinizi tespit edici belgeler ile Org. San. Böl. Necati Özsoy Cad. No:12 Sarıseki
İskenderun /HATAY adresine bizzat elden iletebilir,
veya aynı adrese noter kanalıyla Org. San. Böl. Necati Özsoy Cad. No:12 Sarıseki
İskenderun /HATAY adresine gönderebilir,
veya info@tosyaliholding.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak
iletebilirsiniz.
Şirketimiz işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metnini
yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler ve Tosyalı Holding A.Ş.’nin Kişisel
Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasında oluşabilecek değişiklikler çerçevesinde her
zaman güncelleme hakkını saklı tutar.